Secondary Antibody Donkey Anti-Chicken

Donkey anti-Chicken IgY Secondary Antibody, Invitrogen™

Donkey anti-Chicken IgY Secondary Antibody, SA1-72002, from Invitrogen™. Species Reactivity: Chicken; Applications: ELISA, Western Blot.

Donkey anti-Chicken IgY Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™

Donkey anti-Chicken IgY Secondary Antibody, Biotin conjugate, SA1-72003, from Invitrogen™. Species Reactivity: Chicken; Applications: ELISA, Western Blot.

Donkey anti-Chicken IgY Cross Adsorbed Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™

Donkey anti-Chicken IgY Cross Adsorbed Secondary Antibody, HRP conjugate, SA1-300, from Invitrogen™. Species Reactivity: Chicken; Applications: Western Blot.

Donkey anti-Chicken IgY Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™

Donkey anti-Chicken IgY Secondary Antibody, FITC conjugate, SA1-72000, from Invitrogen™. Species Reactivity: Chicken; Applications: ELISA, Western Blot.

Donkey anti-Chicken IgY Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™

Donkey anti-Chicken IgY Secondary Antibody, HRP conjugate, SA1-72004, from Invitrogen™. Species Reactivity: Chicken; Applications: ELISA, Western Blot.

  spinner